Beleid

De exploitatie van het Dorpshuis “De Hichte”

Stichting dorphuis "de Hichte"

De stichting heeft tot doel het instandhouden en het exploiteren van het Dorpshuis “De Hichte”, gevestigd te Ouwsterhaule. De stichting stelt zich daarbij tot doel een multifunctionele accommodatie te bieden voor sociaal culturele activiteiten in de Ouwster-Trijegeaën. Bij de meeste activiteiten ligt de nadruk op de ontmoeting- en recreatiefunctie. Dat is ook de belangrijkste functie van het “de Hichte”.
In de nabije toekomst zal onderzocht worden in hoeverre het dorpshuis een rol kan spelen bij de decentralisatie van de zorg (WMO).
Bij de exploitatie zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen en belangen van de personen, clubs en verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis.

Het dorpshuis wordt  gerund door vrijwilligers en is niet commercieel van opzet, een sluitende exploitatiebegroting volstaat. Andere activiteiten zoals bruiloften, begrafenissen, stembureau, vinden plaats binnen de ruimte die de Para Commerciele Verordening toelaat.  Geluidsoverlast, met name in de late uren, wordt zoveel mogelijk voorkomen.
Er geldt een strikt handhavingsbeleid met betrekking tot het gebruik van alcohol, aan jongeren onder de 18 wordt geen alcohol verstrekt. Bij grote evenementen wordt aan jongeren waarbij twijfel is over de leeftijd een plastic armbandje om de pols bevestigd.
Tot 2017 genoot De Hichte een aflossingsvrije lening van de voormalige gemeente Skarsterlân. Nu is het dorpshuis financieel onafhankelijk.
Inkomsten uit horeca activiteiten vormen de peiler waarop de exploitatie rust. Daarom wordt er door alle gebruikers huur betaald en worden alle horeca activiteiten uitsluitend door de Hichte geleverd.
“De Hichte” reserveert jaarlijks een flink bedrag voor groot onderhoud en beschikt over een financiële reserve.


Doelgroepen

Het Dorpshuis is bestemd voor:

 • Alle verenigingen, organisaties, buurtverenigingen en groepen uit de Ouwster-Trijegeaën, zowel voor hun bestuur- en ledenbijeenkomsten als voor bijeenkomsten gericht op de bevolking van de Ouwster-Trijegeaën;
 • Voorlichting- en informatiebijeenkomsten gericht op de bevolking van de Ouwster-Trijegeaën.
 • Cursussen en andere educatieve activiteiten gericht op de bevolking van de Ouwster-Trijegeaën a.
 • Kleine familiefeesten en festiviteiten van persoonlijke aard conform het door de gemeenteraad van De Fryske marren  vastgestelde gemeentelijk beleid .
 • Verenigingen en organisaties buiten de Ouwster-Trijegeaën kunnen ruimtes in het dorpshuis huren.De stichting heeft tot doel het instandhouden en het exploiteren van het Dorpshuis “De Hichte”, gevestigd te Ouwsterhaule. De stichting stelt zich daarbij tot doel een multifunctionele accommodatie te bieden voor sociaal culturele activiteiten in de Ouwster-Trijegeaën. Bij de meeste activiteiten ligt de nadruk op de ontmoeting- en recreatiefunctie. Dat is ook de belangrijkste functie van het “de Hichte”. In de nabije toekomst zal onderzocht worden in hoeverre het dorpshuis een rol kan spelen bij de decentralisatie van de zorg (WMO).
  Bij de exploitatie zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen en belangen van de personen, clubs en verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis.
   
  Activiteiten

  De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
 • Het onderhouden van het perceel en het pand aan de Heerenweg 2 te Ouwsterhaule;
 • Zorgdragen voor de inrichting en verhuur van het dorpshuis:  waaronder bestemming, indeling en aankleding;
 • Aanschaffing, onderhoud en vernieuwing van de inventaris;
 • Het dagelijks besturen van het dorpshuis, waaronder: het opstellen en handhaven van regels voor verhuur en gebruik;
 • De personele besetting;
 • In- en verkoop van drank- en etenswaren;
 • Het financiële beheer;
 • Alle verenigingen, organisaties, buurtverenigingen en groepen uit de Ouwster-Trijegeaën, zowel voor hun bestuur- en ledenbijeenkomsten als voor bijeenkomsten gericht op de bevolking van de Ouwster-Trijegeaën;
 • Voorlichting- en informatiebijeenkomsten gericht op de bevolking van de Ouwster-Trijegeaën.
 • Cursussen en andere educatieve activiteiten gericht op de bevolking van de Ouwster-Trijegeaën.
 • Kleine familiefeesten en festiviteiten van persoonlijke aard conform het door de gemeenteraad van De Fryske marren  vastgestelde gemeentelijk beleid.
 • Verenigingen en organisaties buiten de Ouwster-Trijegeaën kunnen ruimtes in het dorpshuis huren wanneer dit niet ten koste gaat van de onder 1 t/m 4genoemde activiteiten.
 •  
 • In 2015/2016/2017 werd een ingrijpende renovatie uitgevoerd op basis van:
  • Vervanging of groot onderhoud  na 25 jaar gebruik.
  • Verduurzaming:  CV, vloerverwarming, isolatie, Led-verlichting, zonnepanelen + display waarop opgewekte Kwh zichtbaar zijn.
   Voor deze verbouwing werden substantiele subsidies ontvangen van de gemeente De Fryske Marren, de Provincie Fryslan, de Stichting Westermeer den de Rabobank.
  • De stichting is bezig met het opstellen van over een bedrijfsnoodplan dat in geval van calamiteiten door brandweer en hulpverleners geraadpleegd kan worden. Het plan geeft een volledige beschrijving van de constructie en de inrichting van het gebouw, met de daarin aanwezige apparatuur en machinerieën. Uiteraard beschikt het gebouw over de voorgeschreven nooduitgangen en brandblusapparatuur.
  • In 2010 is een AED beschikbaar gekomen met daar omheen een groep goed opgeleide vrijwilligers die per SMS kunnen worden opgeroepen. Vanaf 2017 is het onderhoud, training en financiering van de AED overgedragen aan Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën.
 
Organisatiestructuur


Het bestuur van de Stichting dorpshuis “de Hichte”:
 • Bepaalt het algemeen beleid;
 •  
 • Stelt het beleidsplan en de jaarlijkse begroting vast en beslist over investeringen conform de bepalingen in de statuten;
 •  
 • Werkt mee aan de planning, organisatie en uitvoering van bijzondere activiteiten in het Dorpshuis.
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste een vier á vijftal personen (voorzitter, secretaris, penningmeester, cöordinator/planner en algemeen bestuurslid)

Het dagelijks bestuur:
 • Neemt besluiten over de verhuur van ruimtes als het gaat om bijzondere evenementen, niet opgenomen in het activiteitenplan;
 • Vertegenwoordigt de Stichting naar buiten;
 • Ondersteunt de vrijwilligers bij de uitoefening van zijn functie;
 • Regelt klein onderhoud, zowel in als rond het gebouw;
 • Ziet toe op het naleven van de huisregels;
 • Bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor.
 
Het bestuur is  verantwoordelijk voor:
 • De verhuur van de ruimtes;
 • De inkoop van drank en etenswaren;
 • Het openen en sluiten van het gebouw;
 • Het maken van een activiteitenagenda met een rooster voor de inzet van de vrijwilligers;
 • Het maken van een schoonmaakrooster;
 • Het verzorgen van de financiën in samenwerking met de accountant/boekhouder;
 • Het naleven van de huisregels.


·